Εκπόνηση Επιστημονικών Άρθρων

Τι είναι ένα επιστημονικό άρθρο;

Ένα επιστημονικό άρθρο είναι ένα γραπτό έγγραφο, συνήθως δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό, οργανισμό ή πηγή, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας διεξαχθείσας έρευνας. Ο κύριος στόχος της δημοσίευσής του είναι η ανακοίνωση και η προώθηση μιας θεωρίας, καθώς και η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Έτσι, ένα επιστημονικό άρθρο αποτελείται από μια συλλογή πληροφοριών που συγκεντρώνονται από μια έρευνα που διεξήχθη από έναν επιστημονικό ερευνητή, συνήθως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Το άρθρο αυτό υποβάλλεται σε αυστηρή αξιολόγηση και κριτική από συναδέλφους επιστήμονες πριν από τη δημοσίευσή του, με σκοπό την αξιοπιστία και την επιστημονική ποιότητα. Στόχος του είναι να μεταφέρει τα ευρήματα της έρευνας, να τα παρουσιάσει με συστηματικό τρόπο και να συμβάλει στην πρόοδο της γνώσης.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την εκπόνηση του επιστημονικού σας άρθρου είστε στο κατάλληλο μέρος!

Χαρακτηριστικά του επιστημονικού άρθρου

Αφού γνωρίσαμε τι είναι το επιστημονικό άρθρο, ας προχωρήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα άρθρο επιστημονικό. Τα χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση ενός επιστημονικού άρθρου και εξασφαλίζουν την επιστημονική ακεραιότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία του ςίναι τα εξής:

 1. Επίσημη γλώσσα: Ένα επιστημονικό άρθρο γράφεται σε επίσημη και ακαδημαϊκή γλώσσα. Χρησιμοποιούνται ακριβής και τεχνικοί όροι για να αποδοθούν με ακρίβεια οι έννοιες και οι ιδέες.

 2. Μήκος: Το επιστημονικό άρθρο έχει συνήθως μεγαλύτερο μήκος από ένα ενημερωτικό άρθρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων και της ανάλυσης.

 3. Επιστημονική υποστήριξη: Ένα επιστημονικό άρθρο παρουσιάζει επιστημονικά στοιχεία και επιχειρήματα που υποστηρίζουν την υπόθεση ή την έρευνα που περιγράφεται. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν παραδείγματα, αποτελέσματα πειραμάτων, στατιστική ανάλυση, γραφήματα και πίνακες.

 4. Συγκεκριμένο θέμα: Ένα επιστημονικό άρθρο εστιάζει συνήθως σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα ή πρόβλημα. Αυτό επιτρέπει τη συγκεκριμένη και λεπτομερή μελέτη του θέματος, προσφέροντας νέες προοπτικές ή ευρήματα.

 5. Αποτελέσματα: Το επιστημονικό άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να είναι έγκυρα, αξιόπιστα και υποστηρίζονται από τα επιστημονικά δεδομένα και αναλύσεις.

 6. Ανάπτυξη γνώσης: Το επιστημονικό άρθρο έχει ως αποστολή την προαγωγή και την ανάπτυξη της γνώσης στον ακαδημαϊκό κόσμο. Παρέχει νέες ιδέες, προοπτικές και ευρήματα που συμβάλλουν στην επέκταση του γνωστικού πεδίου.

 7. Δημοσίευση: Το επιστημονικό άρθρο πρέπει να υπακούει στους κανόνες δημοσίευσης που ισχύουν στο συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό συμπεριλαμβάνει την υποβολή σε επιστημονικά περιοδικά, την αξιολόγηση από συναδέλφους και την τήρηση των αρχών επιστημονικής και ακαδημαϊκής εντιμότητας.

Η δομή του επιστημονικού άρθρου

Οι ενότητες από τις οποίες απαρτίζεται συνήθως ένα επιστημονικό άρθρο είναι οι ακόλουθες:

 1. Τίτλος και συγγραφείς: Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι σαφής, συνοπτικός και να αναδεικνύει το κύριο θέμα της έρευνας. Στο σημείο αυτό αναφέρεται και η ημερομηνία δημοσίευσης, καθώς και οι συγγραφείς που διεξήγαγαν την έρευνα.

 2. Περίληψη: Η περίληψη είναι ένα σύντομο και συνοπτικό κείμενο που παρέχει μια επισκόπηση του περιεχομένου του άρθρου. Περιλαμβάνει συνήθως τον σκοπό της έρευνας, τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, τα κύρια αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

 3. Μεθοδολογία: Σε αυτή την ενότητα, περιγράφονται οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας. Περιλαμβάνει την περιγραφή του πλαισίου της έρευνας, τη σχεδίαση της μελέτης, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τις αναλυτικές τεχνικές και τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

 4. Αποτελέσματα: Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας. Χρησιμοποιούνται γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα ή άλλα κατάλληλα μέσα για να απεικονίσουν τα δεδομένα και τα ευρήματα. Η παρουσίαση πρέπει να είναι ακριβής, σαφής και αντικειμενική.

 5. Συζήτηση: Στην ενότητα αυτή αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Συγκρίνονται με προηγούμενες μελέτες, αναλύονται οι πιθανές εξηγήσεις, συζητούνται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες των αποτελεσμάτων. Επίσης, αναφέρονται πιθανά περιοριστικά στοιχεία ή ασάφειες στην έρευνα και προτείνονται πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες.

 6. Βιβλιογραφικές αναφορές: Στο τέλος του άρθρου παρατίθενται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται κατά τον κανονισμό ενός συγκεκριμένου στυλ (π.χ. APA, MLA). Οι βιβλιογραφικές αναφορές δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες να ανατρέξουν στις πηγές που αναφέρονται και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Συστάσεις για τη σύνταξη ενός επιστημονικού άρθρου

Για να προετοιμάσουμε ένα επιστημονικό άρθρο, έχουν διατυπωθεί μια σειρά συστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

 1. Δομή της κεντρικής ιδέας: Είναι σημαντικό να έχετε μια σαφή και καλά ορισμένη κεντρική ιδέα στο άρθρο σας. Αυτός ο πυρήνας της έρευνας σας πρέπει να διατυπώνεται ξεκάθαρα και να ακολουθείται μέσα από όλο το κείμενο.

 2. Χρήση ανεπιφύλακτης γλώσσας: Επιλέξτε λέξεις που δεν προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη. Χρησιμοποιήστε τον απλό, καθημερινό λόγο και αποφύγετε την περίπλοκη ή τεχνική γλώσσα που μπορεί να δυσκολέψει την κατανόηση.

 3. Ακρίβεια και αντικειμενικότητα: Στην παρουσίαση των δεδομένων σας, είναι σημαντικό να είστε ακριβείς και αντικειμενικοί. Αναφέρετε τα γεγονότα και τις παρατηρήσεις σας με ακρίβεια και αποφύγετε την υπερβολή ή τις υποκειμενικές ερμηνείες.

 4. Χρήση γραφικών και εικόνων: Προσθέστε γραφικά, διαγράμματα, πίνακες ή άλλες εικόνες που υποστηρίζουν και επεκτείνουν το κείμενο σας. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην οπτική αντίληψη των δεδομένων και να καταστήσουν το άρθρο πιο προσβάσιμο και ενδιαφέρον για τον αναγνώστη.

 5. Διαχωρισμός σε παραγράφους: Διαιρέστε το κείμενο σε σύντομες παραγράφους που διευκολύνουν την ανάγνωση και καθιστούν τη ροή των ιδεών σας πιο ομαλή. Αυτό βοηθάει στην κατανόηση και απορρόφηση των πληροφοριών από τον αναγνώστη.

 6. Χρήση επίσημης και αυστηρής γλώσσας: Ενώ η γλώσσα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, πρέπει επίσης να είναι επίσημη και αυστηρή. Χρησιμοποιήστε ακαδημαϊκό ύφος και ακολουθήστε τις αντίστοιχες ορθογραφικές και συντακτικές κανόνες.