Εκπόνηση Εργασιών ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τους παρακάτω τίτλους σπουδών: α) Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων, β) Πτυχία, γ) Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, δ) Διδακτορικά Διπλώματα

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις σάς παρέχει υποστήριξη στην εκπόνηση γραπτών εργασιών ΕΑΠ

Βασική Λειτουργική Μονάδα του ΕΑΠ

Κάθε Θεματική Ενότητα καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο τόσο σε πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και περιλαμβάνει μέχρι τρία μαθήματα εξάμηνης διάρκειας. Κάθε Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα, η οποία καλύπτει, επίσης, ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις πέρα από το θεωρητικό κομμάτι και αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά μαθήματα εξάμηνης διάρκειας. Η διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας μαζί με την εξεταστική περίοδο είναι ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει το ανώτερο έως τρεις κύκλους σπουδών, κάθε ένας από τους οποίους έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Όσο αφορά τα πειράματα και τις εργαστηριακές δραστηριότητες, μπορεί να προγραμματιστούν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος.

Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες Διάρκειας Ενός (1) Έτους

Για την απόκτηση πτυχίου στα προγράμματα σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τουλάχιστον δώδεκα Θεματικές Ενότητες ή, όπου προβλέπεται, Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες. Όσο αφορά την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις Θεματικές Ενότητες ή Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, όπου προβλέπεται, και να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία με βάση τις οδηγίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμμα σπουδών.

Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες Διάρκειας Έξι (6) Μηνών

Για την απόκτηση πτυχίου στα προγράμματα σπουδών με Θεματικές Ενότητες εξάμηνης διάρκειας, οι φοιτητές απαιτείται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον εικοσιτέσσερις Θεματικές Ενότητες ή Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, όπου προβλέπεται. Όσο αφορά την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις Θεματικές Ενότητες, τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, την Πρακτική τους Άσκηση και να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, όπου προβλέπεται, με βάση τις οδηγίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμμα σπουδών.

Μέθοδος Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή διανέμεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες με σκοπό να το μελετήσουν. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί της απαιτήσεις της εξ αποστάσεως μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές που εκπαιδεύονται με τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σε αντίθεση με εκείνους που εκπαιδεύονται με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη το εκπαιδευτικό υλικό λόγω του ότι δεν έχουν το προνόμιο της συχνής επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές τους. Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, επομένως, το εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του διδάσκοντα μια και είναι αυτό που αναπληρώνει την απουσία του. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτελεί, όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, τις διάφορες διδακτικές λειτουργίες. Θα πρέπει, λοιπόν, να εμπεριέχει εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την: 

  • Καθοδήγηση της μελέτης του φοιτητή
  • Προαγωγή της αλληλεπίδρασης του φοιτητή με το εκπαιδευτικό υλικό
  • Επεξήγηση δυσκολονόητων εννοιών
  • Αξιολόγηση και ενημέρωση της προόδου του φοιτητή
  • Εμψύχωση και ενθάρρυνση του φοιτητή
  • Απόδοση της δυνατότητας στο φοιτητή να επιλέγει ο ίδιος πού και πότε και με ποιο ρυθμό θα μελετήσει.

Πηγή: www.eap.gr